elingua

Denní pomaturitní studium

Školní rok 2021/2022

+420 605 464 801

 
Přejete si zasílat novinky školy?
 

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR, dle Zásad ochrany osobních údajů
 

Certifikace

logo-AJŠA

logo-ESOL

Reference
 

 

DomůObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LINGUA, spol. s r.o.

se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ: 25309455,

vydané dle ust. § 273 zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník

 


I. Úvodní ustanovení

 

1. LINGUA, spol. s r.o. je poskytovatelem služeb v oblasti jazykového vzdělávání pro veřejnost a firmy.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem. Smlouva vzniká na základě písemné objednávky objednatele potvrzené poskytovatelem. Za písemnou objednávku se považuje rovněž faxová či e-mailová objednávka nebo přihláška k dennímu pomaturitnímu studiu, přihláška do jazykového kurzu či přihláška na dětský tábor. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje objednatele, kontaktní osobu, telefon a e-mail. Ujednání v konkrétní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek, které se použijí zejména ve vztazích neupravených vlastní smlouvou.


II. Předmět plnění

 

1. Předmětem plnění jsou služby v oblasti jazykového vzdělání. Poskytovatel zajišťuje především poskytování těchto služeb:

- denní pomaturitní studium,
- docházkové jazykové kurzy,
- jazykové kurzy pro podnikatelské subjekty (firemní kurzy, semináře),
- pořádání pobytových a příměstských jazykových táborů,
- pořádání pobytových jazykových kurzů pro teenagery

Rozsah poskytovaných služeb je popsán na internetových stránkách poskytovatele www.elingua.cz. Konkrétní služby, o které má objednatel zájem, jsou specifikovány objednávkou, příp. smlouvou. Tato specifikace musí zahrnovat zejména uvedení typu kurzu či služby, a pokud to z typu kurzu vyplývá, musí objednávka obsahovat zvolený jazyk, úroveň kurzu, frekvenci výuky, preferované vyučovací dny a časy, místo výuky, případně další speciální požadavky. Pokud objednatel osobně nepodepíše tyto všeobecné obchodní podmínky, uvede v objednávce, že se s nimi seznámil na internetovém portálu poskytovatele a že jejich text akceptuje.


III. Cena služeb, platební podmínky a storno poplatky

 

1. Cena služeb je dána aktuálními ceníky poskytovatele, které jsou k dispozici na internetových stránkách poskytovatele www.elingua.cz nebo v provozovně poskytovatele. Ceny  mohou být aktualizovány kdykoliv v průběhu roku. Poskytovatel je povinen objednatele s cenou kurzu seznámit před uplatněním závazné objednávky. Jednotlivými smlouvami může být smlouva sjednána individuálně v závislosti na typu a rozsahu poskytovaných služeb.

 

2. Platební podmínky a storno poplatky u pomaturitního studia a u docházkových kurzů


2.1. Kurzovné je objednatel povinen uhradit v plné výši nejpozději 7 dnů před zahájením kurzu, a to bankovním převodem na účet poskytovatele č. ú. 2200691968/2010 nebo v hotovosti v pokladně poskytovatele. Variabilním symbolem bezhotovostní platby bude identifikační číslo objednávky, které poskytovatel sdělí objednateli. Rezervace místa v docházkovém kurzu je možná pouze na základě zálohy ve stanovené výši zaplacené ve lhůtě do 4 dnů po podání přihlášky a rezervace místa u denního pomaturitního studia je zajištěna úhradou celé částky školného nebo první splátkou školného dle stanovené výše zaplacené ve lhůtě 4 dnů po podání přihlášky a jsou provedeny další nutné administrativní kroky spojené se zápisem. Záloha bude zúčtována při zaplacení celkové ceny služeb. Přednost při zařazení do studia či kurzu mají zájemci o kurz podle pořadí, v jakém objednatelé uhradili rezervační poplatky a cenu kurzu.

 

Studenti denního pomaturitního studia mají nárok na úhradu kurzovného ve třech splátkách bez navýšení. V případě více než tří splátek je kurzovné navýšeno následovně:

- Při platbě poslední splátky do konce ledna daného školního roku o 5%.

- Při platbě poslední splátky do konce března daného školního roku o 10%.


Studenti docházkových kurzů mají po zaplacení zálohy ve stanovené výši nárok na úhradu zbytku kurzovného ve dvou splátkách bez navýšení, přičemž poslední splátka musí být uhrazena do konce listopadu daného školního roku. V případě více než dvou splátek je kurzovné navýšeno následovně:

- Při platbě poslední splátky do konce ledna daného školního roku o 5%.

- Při platbě poslední splátky do konce března daného školního roku o 10%.

Vyšší počet splátek  je umožněn pouze studentům ročních kurzů.

 

2.2. Odstoupení od smlouvy a storno poplatky
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit písemnou formou nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu. Za odstoupení od smlouvy se považuje rovněž nezaplacení kurzovného v termínu uvedeném v čl. 2. 1. těchto podmínek, čímž není objednatel zbaven povinnosti informovat poskytovatele o odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy vzniká poskytovateli nárok na storno poplatky ve výši 20% z ceny kurzu, které je poskytovatel oprávněn vyúčtovat objednateli. Pokud byl uhrazen rezervační poplatek, může být v takovém případně vrácený poplatek ponížen o výše uvedené storno poplatky.
Mimo výše uvedené může objednatel od smlouvy odstoupit po prvním dnu výuky z důvodu nespokojenosti a v případě, že mu poskytovatel nenabídl vhodnou alternativu. V tomto případě poskytovateli vzniká právo na storno poplatky ve výši 20% z ceny kurzu.

Od sjednaného splátkového kalendáře lze odstoupit pouze písemnou formou (viz. výše) a to pouze po prvním dnu výuky (viz. výše). V případě nedodržení splatnosti sjednaného splátkového kalendáře má poskytovatel nárok účtovat zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky.


3. Platební podmínky a storno poplatky u firemních kurzů

 

3.1. Cenu služeb (kurzovné) je objednatel povinen uhradit dle podmínek vyplývajících z konkrétní smlouvy. Za termín úhrady se považuje připsání ceny kurzu na účet poskytovatele č. ú. 2268204329/0800. Daňové doklady (faktury) se vystavují do 15 kalendářních dnů od poskytnuté služby, u platby předem do 15 dnů od úhrady na účet poskytovatele. Obvyklá doba splatnosti faktur je 14 dní. V případě prodlení s jejich úhradou je poskytovatel oprávněn účtovat zadavateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení 0,1% z dlužné částky.

3.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit písemnou formou za těchto podmínek:

- Nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu. Poskytovateli v takovém případě vzniká nárok na storno poplatky ve výši 20% z ceny kurzu.
- Ve lhůtě 6 dnů před zahájením kurzu do jeho zahájení. Poskytovateli v takovém případě vzniká nárok na storno poplatky ve výši 30% z ceny kurzu.
- Po zahájení kurzu je odstoupení od smlouvy možné pouze pokud to výslovně upravuje smlouva.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a za datum odstoupení se považuje doručení odstoupení poskytovateli.


4. Platební podmínky a storno poplatky u pobytových a příměstských jazykových táborů a pobytových jazykových kurzů pro teenagery

 

4.1. V rámci tohoto druhu služeb zajišťuje poskytovatel pobytové tábory a příměstské tábory a pobytové jazykové kurzy pro teenagery. Podrobnosti týkající se táborů, termínů a ceny upravuje nabídka poskytovatele pro příslušný rok.

4.2. Objednavatel ve stanovených termínech uhradí cenu tábora, případně zálohu na tuto cenu bezhotovostním převodem na účet č. 2200691968/2010 nebo v hotovosti v pokladně poskytovatele.

4.3. Objednatel (zpravidla zákonný zástupce dítěte) je oprávněn od smlouvy o účasti na táboře odstoupit za těchto podmínek:

- Do uzávěrky přihlášek. V takovém případě poskytovateli vzniká nárok na storno poplatky Kč 500,- na jednu osobu.
- 45 dnů před zahájením tábora. V takovém případě vzniká poskytovateli nárok na storno poplatky ve výši 30% z ceny tábora
- 20 dnů před zahájením tábora. V takovém případě poskytovateli náleží storno poplatky ve výši 60% z ceny tábora.
- 10 dnů před zahájením tábora. V takovém případě poskytovateli náleží storno poplatky ve výši 80% z ceny tábora.
- V době kratší než 10 dnů před zahájením tábora. V takovém případě poskytovateli náleží storno poplatky ve výši 100% z ceny tábora.


IV. Ostatní ujednání

 

1. Případné reklamace kvality poskytovaných služeb se řídí platným reklamačním řádem poskytovatele, který lze objednateli poskytnout na vyžádání.

2. Pokud ve sjednaném termínu nebude možné zajistit výuku z provozních či personálních důvodů na straně poskytovatele, je poskytovatel po dohodě s objednatelem povinen zajistit poskytnutí služeb v jiném termínu.

3. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzů, pokud z vlastní smlouvy nevyplývá něco jiného. Součástí ceny kurzu jsou kopie doplňkových studijních textů, které připravují lektoři výuky.

4. Pokud se na tom strany dohodnou, bude objednateli zpřístupněn jedinečný vstupní kód, který mu umožní komunikaci a získávání informací ze stránek www.elingua.cz.

5. Poskytovatel neodpovídá za hmotnou či zdravotní újmu objednatele, k níž dojde během kurzu s výjimkou případů, kdy tato odpovědnost poskytovatele vyplývá ze zákona nebo to vyplývá z vlastní smlouvy.

6. V případě prodlení se zaplacením ceny kurzu, vzniká poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. V případě zrušení kurzu či pořádaného tábora ze strany poskytovatele, vzniká objednateli nárok na vrácení kurzovného nebo jeho poměrné části. Poskytovatel je povinen kurzovné vrátit do 10 dnů od zrušení kurzu.

8. Poskytovatel objednateli garantuje, že případné poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány výlučně pro interní účely poskytovatele v souladu s ust. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

 

Aktualizace obchodních podmínek je platná dnem: 1. 12. 2014


nahorutisk stránky
 

ADRESA
A KONTAKT
   

ADRESA

nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín

 

EMAIL

info@elingua.cz

 

TELEFON

+420 577 222 067

 
 
 

Naše služby

Jednoleté denní pomaturitní studium

Kurzy pro veřejnost

Programy pro děti a mládež

Firemní kurzy

Jednodenní semináře a workshopy

Individuální vyuka a malé skupiny

Překlady a tlumočení

Pro veřejnost

O škole

Challenge / Newsletter Lingua

Napsali o nás

Reference

Fotogalerie

Videoprezentace

Kariéra - Jobs

Napsali o nás

Pro studenty

Bonusy pro studenty JŠ Lingua Zlín

Zařazovací testy

Souhrn kurzů a služeb

Proč studovat v JŠ Lingua Zlín

Principy výuky v JŠ Lingua Zlín

Kodex kvality

Vaše dotazy

Spojení

Kontakty

Lingua Zlín na Facebooku

Obchodní podmínky

kızılay dershane

dershane ankara

eskişehir altın fiyatları

ankara kız yurdu