Typ kurzu: skupinový kurz pro veřejnost, standardní roční
Vstupní úroveň: A0+ - začátečník
Cílová úroveň: A1- základní

Učebnice: English File Elementary 3rd edition (od 5. lekce)

Komu je kurz určen: dospělým studentům (SŠ, VŠ), kteří mají základní znalost angličtiny - umí se představit a říct o sobě základní informace, znají přítomný prostý čas a základní slovní zásobu.


Co bych už měl/a umět?

Zájemce o tento kurz by se měl dokázat vyjádřit krátkými jednoduchými větami za pomocí přítomného prostého času a jednoduché slovní zásoby. Co to přesně znamená:

Gramatika: číslovky, osobní a přivlastňovací zájmena, vyjádřit čas,

Slovní zásoba: základní informace o sobě, názvy předmětu denní potřeby, povolání, základní přídavná jména, informace o sobě a své rodině, pojmenování členů rodiny, pomocí jednoduchých frází si objednat jídlo v restauraci, mluvit o svém denním a týdenním režimu

 

Co se naučím?

V hodinách se naučíte mluvit o svých schopnostech, o momentálních aktivitách, vyjádřit datum a mluvit o svých pravidelných aktivitách, popsat své zájmy a záliby, popsat své zážitky z minulosti, popsat místa a místnosti, mluvit o jídle a svých stravovacích návycích. Osvojíte si základní komunikační obraty pro nakupování a orientaci ve městě.

Gramatika: způsobové sloveso can, přítomný průběhový čas, předmětné tvary zájmen, vazbu like + sloveso, minulý čas - sloveso be a další slovesa, popisovat místa s pomocí vazby there is/ there are, rozdělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná

Slovní zásoba: datum, počasí a roční období, oblečení a nakupování, zájmy a záliby, budovy ve městě, orientace ve městě, vybavení a části domu, jídlo