Typ kurzu: skupinový kurz pro veřejnost, standardní roční

Vstupní úroveň: A2 mírně pokročilí

Cílová úroveň: A2+ mírně pokročilí

Učebnice: Menschen A2.1 (od 1.lekce)


Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým studentům (SŠ, VŠ), kteří mají již mírně pokročilou znalost němčiny - znají gramatiku, skladbu vět a slovní zásobu na mírně pokročilé úrovni.

 

Co bych už měl/a umět?

Student tohoto kurzu by měl dokázat vyprávět děj v minulosti, umět porovnat různé možnosti a říct, která je nejlepší. Měl by umět zdůvodnit své názory za použití vedlejších vět. Student by si měl poradit v každodenních situacích - při nakupování, cestování, seznamování se, u doktora aj.

Co to přesně znamená:

Gramatika: préteritum a perfektum pravidelných i nepravidelných sloves, stupňování přídavných jmen a příslovcí, skloňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém, spojky souřadící a podřadicí, předložky se 2. pádem
Slovní zásoba: domluvit si/odříct schůzku/výlet/dovolenou, vyprávět děj v minulosti na různá témata (rodina, kamarádi, dovolená, zdraví, Vánoce aj.), číst jednoduché texty (inzeráty, zjednodušené životopisy aj.)

 

Co se naučím?

V hodinách se naučíte rozvíjet jednoduché věty ve složitější souvětí, rozumět složitěji psaným textům i nahrávkám, rozšíříte si slovní zásobu u stávajících témat, ale i u nových témat, naučíte se vyjádřit možnosti a podmínky. Poradíte si během přijímacího pohovoru a naučíte se vytvořit si CV v němčině.

Gramatika: základy konjunktivu, trpný rod, vztažné věty, sabé skloňování, reflexivní slovesa, vazby sloves a podstatných jmen s předložkami, opakování préterit a perfekt

Slovní zásoba: škola a práce, kultura a společnost, sport, všední život a víkend, mládí a vzpomínky, žádost o pracovní místo, CV, užitečné fráze a kolokace