Typ kurzu: skupinový kurz pro veřejnost, standardní roční
Vstupní úroveň: A1- základní
Cílová úroveň: A2-mírně pokročilí (50%)

Učebnice: Menschen A2.1 (od 1.lekce)

 

Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým studentům (SŠ, VŠ), kteří mají základní znalost němčiny - znají základní gramatiku, výslovnost, skladbu vět. Zájemci by se měli dokázat vyjádřit krátkými jednoduchými větami za pomocí základních předložek a minulého času.

 

Co bych už měl/a umět?
Zájemce o tento kurz by měl mít základní znalost němčiny. Co to přesně znamená?

Gramatika: abeceda, časování sloves v přítomném čase a v perfektu, slovosled, předložky se 3. a 4. pádem, způsobová slovesa, zápor, číslovky, přivlastňovací zájmena, členy, osobní zájmena ve všech pádech; popis cesty, popis budovy a jejího okolí, popis osoby, vyjádřit, co se mi líbí/nelíbí, poradit někomu (měl bys, já bych,..)

Slovní zásoba: základní informace o sobě, názvy povolání, informace o rodině, oslavách a slavnostech, informace o zdravotním stavu, koníčky, bydlení, povolání - výhody a nevýhody jednotlivých povolání, popis aktuálního počasí,

Co se naučím: V hodinách se naučíte mluvit o své rodině a různých povoláních, které lidé vykonávají, o jejich výhodách a nevýhodách. Naučíte se popsat zařízení místnosti. Dokážete mluvit o přírodě, zemědělství, potravinách a turismu. Naučíte se mluvit o různých kulturních a sportovních akcích, o nemocech, úrazech. Naučíte se také komunikovat v restauraci, objednat si jídlo, zhodnotit jej. Dokážete na tato témata vézt kratší rozhovory, zeptat se, popsat... Naučíte se používat další předložky, další přivlastňovací zájmena a spojky. Osvojíte si další komunikační obraty, které využijete na své dovolené či služební cestě v německy mluvících zemích. Další světový jazyk se pak určitě bude krásně vyjímat ve Vašem profesním životopisu

Gramatika: přivlastňovací zájmena „unser", „euer", opakování minulých časů, tvoření slov pomocí přípon „-er" a „-ung", skloňování přídavných jmen po členu určitém, neurčitém a nulovém; časové předložky „über", „von .... an", „zwischen", Konjunktiv II - könnte, sollte; spojky „weil", „deshalb", „dass", „wenn"; zvratná slovesa; předložky se 3.a 4.pádem, slovesa s nimi spojená

Slovní zásoba: rodina, aktivity, události, zařízení domácnosti, příroda, zemědělství, potraviny, balení, turismus, události, druhy sportu, nemoc, úraz, pracovní život, v restauraci, potraviny, spotřební zboží