Kód kurzu: SA2201
Typ kurzu: standardní roční
Vstupní úroveň: A0+
Cílová úroveň: A1
Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým studentům (SŠ, VŠ), kteří mají základní znalost angličtiny - umí říct informace o sobě a svém životě (např. práce, koníčky), zvládají jednodušší komunikaci v přítomném a minulém čase.
Učebnice: English File Elementary (od 8. lekce)
Co se naučím: V hodinách se naučíte mluvit o svých plánech do budoucna, popsat objekty a místa, porovnávat předměty a situace, mluvit o cestování a zážitcích z něj a seznámíte se s tématem počitatelnosti anglických podstatných jmen. Ve slovní zásobě se zdokonalíte např. v oblasti jídla a objednávání v restauraci nebo cestování letadlem.
Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by se měl dokázat vyjádřit za pomoci přítomného a minulého času. Používá spíše jednodušší slovní obraty a krátké věty.
Co to přesně znamená:

 

Co umím teď? Úroveň A0+

 

 

Co budu umět? Úroveň A1

 

 

Gramatika

Slovní zásoba

- základní informace o sobě, svém běžném denním režimu a své rodině

- popíšu místo s pomocí vazby there is / there are

- vybavení a části domu

- číslovky, osobní a přivlastňovací zájmena

- rozdělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná

- jídlo

- názvy předmětu denní potřeby, základní přídavná jména

- porovnám předměty za pomoci stupňování přídavných jmen

- příroda

- vyjádřím čas a datum

- zvládnu mluvit o plánech do budoucna s pomocí vazby going to

- základní obsluha počítače a internetu

- popíšu své schopnosti a dovednosti

- ujasním si používání větných členů (a/an, the)

- cestování letadlem

- dokážu mluvit o svých zálibách

- dokážu mluvit o svých zážitcích a zkušenostech za použití předpřítomného času

 

- popíšu příběhy a zážitky z minulosti

 

 

- znám základní fráze pro nakupování a orientaci ve městě