Kód kurzu: SA2211
Typ kurzu: kurz standardní roční
Vstupní úroveň: úroveň A1- (základní znalosti angličtiny)
Cílová úroveň: A1+ mírně pokročilí
Komu je kurz určen: Kurz je určen pracujícím lidem či dospělý studentům, kteří mají základní znalost angličtiny (znají základní gramatiku, výslovnost a skladbu vět).
Učebnice: English File: Elementary Student´s Book
Co se naučím: V hodinách se naučíte: popis událostí v minulém čase, orientace ve městě (zeptat se na cestu, popsat cestu + základní fráze), popis domu či bytu a jejich příslušenství, rozlišovat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, srovnávání lidí a věcí, objednat v restauraci, používat budoucí časy, mluvit o vašich zážitcích a zkušenostech. Získáte slovní zásobu o jídle a vaření, bydlení, dopravě, prázdninách.
Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by se měl dokázat vyjádřit krátkými jednoduchými větami za pomocí základních předložek a přítomného času prostého i průběhového.

Co umím teď? Úroveň A1-

Co budu umět? Úroveň A1+

-abecedu, základní informace o sobě

Gramatika

Slovní zásoba

- časování sloves v přítomném čase, tvorba otázky a záporu

- minulý čas prostý was/were, tvorba podstatných jmen

- povolání, orientace ve městě

- názvy povolání, informace o rodině, barvy, každodenní aktivity

- popis míst there is/there are, there was/there were

- bydlení, předložky (místa)

- číslovky a data

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, kvantifikátory

- jídlo, vaření

- použít přivlastňovací zájmena

- srovnávání (komparativ, superlativ), vysoké číslovky

- v restauraci, místa a budovy

- krátké rozhovory na probraná témata

- be going to (naše plány)

- prázdniny a dovolená, slovesné fráze

- vyjádřit, co se mi líbí/nelíbí

- příslovce a jejich tvorba

- běžné příslovce, Internet, veřejná doprava

-vyjádřit, co dělám právě teď, co se děje právě teď

- předpřítomný čas prostý

- nepravidelná slovesa