Kód kurzu: SN2390

Typ kurzu: kurz standardní roční

Vstupní úroveň: B1 středně pokročilí I.

Cílová úroveň: středně pokročilí B1

Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým studentům (SŠ, VŠ), kteří mají mírně pokročilou znalost němčiny - znají gramatiku, výslovnost, skladbu vět. Zájemci by se měli dokázat vyjádřit v přítomném i minulém čase, vézt jednoduché rozhovory na různá témata.

Učebnice: Menschen A2 (od 17.lekce)

Co se naučím: V hodinách se naučíte mluvit o svých cestovatelských zážitcích a zkušenostech a o počasí. Dále se naučíte mluvit o kultuře a knihách, budete umět diskutovat o svém postoji a někoho nadchnout pro své nápady. Naučíte se také mluvit o vzdělávání a zaměstnání. Dokážete na tato témata vézt kratší rozhovory, zeptat se, popsat... Naučíte se používat nejčastější slovesné vazby s předložkami. Seznámíte se také s préteritem modálních sloves a některých pravidelných i nepravidelných sloves. Naučíte se také tvořit vedlejší věty vztažné. Osvojíte si základní komunikační obraty, které využijete na své dovolené či služební cestě v německy mluvících zemích. Další světový jazyk se pak určitě bude krásně vyjímat ve Vašem profesním životopisu J

Co bych už měl umět?

Zájemce o tento kurz by měl mít mírně pokročilou znalost němčiny

Co to přesně znamená?

Co umím teď? Úroveň A2 - 50%

Co budu umět? Úroveň A2

-abecedu, základní informace o sobě

Gramatika

Slovní zásoba

- časování sloves v přítomném a minulém čase (perfektu), slovosled (i v některých typech souvětí), způsobová slovesa

-  předložkové vazby sloves + zájmenná příslovce (worauf/darauf)

- cestování, zážitky, zkušenosti

- názvy povolání, informace o rodině a charakteru jednotlivých členů rodiny, názvy pokrmů, vyjádření preferencí

- místní předložky (aus/von)

- počasí a klima

- zápor, číslovky (i řadové), přivlastňovací zájmena v jednotlivých pádech, členy a osobní zájmena ve všech pádech

- minulý čas - préteritum

- kultura, knihy, tisk

- koníčky, bydlení, povolání, informace o rodině

- tázací a ukazovací zájmena

- státní správa, úřady

- krátké rozhovory na probraná témata

- spojky bis/seit(dem)

- doprava, vzdělání, práce v zahraničí

- popis předmětu, vyjádřit, co se mi líbí/nelíbí

- vedlejší věty vztažné