Kód kurzu: SR2396

Typ kurzu: roční docházkový

Vstupní úroveň: A2- mírně pokročilí (1. část)

Cílová úroveň: A2+ pokročilí (2. část)

Komu je kurz určen: Kurz je určen mírně pokročilým studentům, kteří mají zvládnutou gramatiku, pokročilejší slovní zásobu a komunikační dovednosti na mírně pokročilé až pokročilé úrovni (učivo Raduga 3).

Učebnice: Raduga 4 (od 1.lekce)

Co se naučím: určování hodin, vyjádření přibližnosti, základní číslovky od 100 výše, 2. a 3. stupeň přídavných jmen, obtížnější slovesné vazby, časování sloves odvozených, skloňování podstatných jmen, podmínkové věty, používání částic, neurčitá zájmena. Získáte širší další komunikační návyky i v obtížnějších situacích. Důraz je kladen na poslech autentického textu a práce s obtížnějším textem a jeho překladem, rozšíření slovní zásoby a gramatických pravidel.

Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by se měl dokázat vyjádřit složitějším plynulým projevem a používat širší slovní zásobu na úrovni předchozí učebnice Raduga 3 (úroveň A2- (první část).

Co to přesně znamená:

 

Co umím teď?

Úroveň A2 -

 

Co budu umět? Úroveň A2 +

-bez větších problémů číst a psát v azbuce i složitější texty, má zvládnuté základy gramatiky

Gramatika

Slovní zásoba

-jak se kdo má, jak se komu daří, kdo kde byl a co dělal

- určování hodin, vyjádření přibližnosti, základní číslovky od 100 výše, 3. stupeň přídavných jmen

-teplota, počasí, příroda, roční období

-vyjádření podobnosti, kdo jak vypadá, kdo je komu podobný, jak popsat vzhled člověka

- časování odvozených sloves, používání zvratných sloves

-ekologie, ochrana životního prostředí, ekologické aktivity

-jaké má kdo povahové vlastnosti, s kým a o čem hovořit, co kdo má, musí dělat

- složitější slovesné vazby, částice, podmiňovací způsob, podmínkové věty

- přílety a odlety letadel, rezervace hotelu, uvítání hostů, návštěvy

- jaké je, bylo, bude počasí, předpověď počasí, sprt v ročních obdobích

-rozkazovací způsob, časování nepravidelných sloves

-návštěva restaurace, co si a jak objednat, názvy jídel a nápojů, jak hovořit u stolu, nákupy potravin

-určování data, času, termínů setkání,

názvy oblečení

-neurčitá zájmena a příslovce s částicemi, 2. stupeň přídavných jmen a některých příslovcí, další slovesní vazby

- nákupy, jak komu poradit, co je důležité a není, co komu pomáhá.