Kód kurzu: JAP2398

Typ kurzu: roční docházkový

Vstupní úroveň: mírně pokročilí

Cílová úroveň: středně pokročilí (N4)

Komu je kurz určen: Všem, kteří mají základy japonštiny s výjimkou sloves (tj. skladba, předložky, přídavná jména, numerativy atd.)

Učebnice: Japonština (Leda, 2007)

Co se naučím: Naučím se vyprávět o sobě a svém okolí v přítomném i minulém čase, srovnávat věci a osoby, říct, co bych si přál já nebo ostatní a spojovat věty do delších souvětí. Kromě toho se naučím též velké množství důležitých slovíček z oblasti práce, koníčků, sportu, jídla atd. a budu vědět, jak se správně chovat např. v restauraci.

Co bych už měl umět: Sestavit základní větu se sponou DA a existenčními slovesy ARU / IRU, používat ukazovací zájmena, předložky a přídavná jména, počítat a používat tzv. numerativy.

Co to přesně znamená:

 

Co umím teď?

 

 

Co budu umět?

Hiraganu, katakanu, základy kandži

Gramatika

Slovní zásoba

Tvořit základní věty, ve kterých říkám, co je co a kde se co / kdo nachází.

Slovesa v přítomném čase, jejich zápor a zapojení do věty.

Zaměstnání

Ukazovat na jednotlivé předměty a osoby pomocí zájmen.

Vyjadřování přání, využití zvukomalebných výrazů.

Nakupování

Určovat, kde přesně se věci či osoby nachází pomocí předložek.

Slovesa a přídavná jména v minulém čase.

Situace v restauraci

Popisovat věci a osoby pomocí přídavných jmen.

Srovnávání věcí a osob, stupňování

Dějiny Japonska

Počítat do 100 miliónů a určovat počet věcí a osob pomocí numerativů.

Neurčitá zájmena, rozšířené partikule - předložky

Doprava a cestování

Umím většinu frází, potřebných v každodenních situacích.

Přechodník sloves a přídavných jmen, trvání dějů

Škola a vzdělávání

Množství slovíček z nejrůznějších oborů lidské činnosti.

Průběhový čas sloves, japonské ekvivalenty některých modálních sloves

Sport