Kód kurzu: SAA200122

Typ kurzu: roční docházkový

Vstupní úroveň: A2- mírně pokročilí I.

Cílová úroveň: A2 mírně pokročilí II.

Komu je kurz určen: Kurz je určen dospělým studentům, pro které angličtina už není novým jazykem. Zvládají  běžnou komunikaci v základních časech, s použitím spíše jednodušší slovní zásoby.

Učebnice: English File pre-intermediate (od 5. lekce)

Co se naučím: V hodinách si ujasníte použití základních anglických časů - zaměříte se především na čas budoucí a předpřítomný a kombinaci více časů v běžné komunikaci, naučíte se porovnávat předměty a situace, poskytovat a přijímat rady, mluvit o pravidlech a doporučeních v pracovním i každodenním životě, dozvíte se o různých použití infinitivu a tzv. gerundia v angličtině, a blíže se seznámíte s tématem počitatelnosti podstatných jmen nebo s tzv. podmínkovými větami. Slovní zásobu si obohatíte např. v oblasti zdraví a lidského těla, života ve městě nebo o různá slovesa.

Co bych už měl umět: Zájemce o tento kurz by se měl pomocí základních časů dokázat vyjádřit o běžných tématech (práce, osobní život, volný čas, koníčky, zážitky z minulosti, plány do budoucna...) a porozumět mluvenému jazyku, pokud je prezentován pomalu a mluvčí volí jednodušší obraty.

Co to přesně znamená:

 

Co umím teď? Úroveň A2-

 

 

Co budu umět? Úroveň A2

- mluvit o každodenním životě, svých rutinách

Gramatika

Slovní zásoba

- mluvit o zážitcích z minulosti (pomocí minulého prostého a předpřítomného času)

- všechny základní časy - týkající se přítomnosti, minulosti a budoucnosti

- zdraví a lidské tělo

- mluvit o svých plánech do budoucna

- modální slovesa - poskytování rad, popisování pravidel

- orientace ve městě

- popsat místo s pomocí vazby there is / there are

- využití slovesných infinitivů a gerundia (koncovka -ing)

- zvířata

- pomocí spojovacích výrazů vyjádřit ve větách souhlas, kontrast nebo popsat časovou souslednost příběhu

- stupňování přídavných jmen a příslovcí, porovnávání

- slovesa a s nimi spojené předložky

- používat větné členy (a/an, the)

- podmínkové věty

- jídlo

- mluvit o svých dovednostech a schopnostech

- počitatelnost podstatných jmen

- život ve městě